Gdzie wykorzystuje się pomiary niwelacyjne?

 

Do podstawowych pomiarów geodezyjnych możemy zaliczyć m. in. wykonanie pomiarów sytuacyjnych rzeźby terenu (niwelacja), pomiary wysokościowe oraz realizacyjne i inwentaryzacyjne. Celem zamierzania poszczególnych punktów osnowy geodezyjnej jest zapoznanie się z ukształtowaniem powierzchni, wytyczenie granic działek ewidencyjnych czy przygotowanie mapy do celów projektowych.

Zastosowanie ciągów niwelacyjnych w pomiarach geodezyjnych

niwelacja terenuPrzygotowanie do właściwych czynności pomiarowych w terenie poprzedza pobranie wypisu z kopii mapy zasadniczej z odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Opracowanie ciągu niwelacyjnego opiera się na wykonaniu nawiązania do wcześniej zamierzonego punktu określanego mianem repera o stałej wysokości n. p. m. Konstrukcje takie jak ciągi niwelacyjne są najczęściej wykorzystywane w projektowaniu sieci dróg czy wytyczaniu budynków i pełnią funkcję wyznaczenia linii spadków (w przypadku projektowania trasy) lub zera budynku dla projektów inwestycji budowlanych. Dla obiektów o przeznaczeniu inżynieryjnym maksymalny dopuszczalny błąd niwelacji terenu wynosi +/- 1mm, natomiast dla budownictwa użytkowego wartość ta wynosi +/- 5cm. Konstrukcje geodezyjne wykorzystywane w projektowaniu budynków w pierwszej kolejności wykonujemy z nawiązaniem do lokalnego układu współrzędnych, natomiast nanosząc zmiany na właściwej kopii mapy zasadniczej zaznaczamy kolorem czerwonym i nanosimy właściwe współrzędne zgodne z układem krajowym.

Ciągi niwelacyjne wykorzystuje się także przy opracowywaniu interpolacji warstwic, w wyniku czego powstają mapy wysokościowe oraz interpretacje topograficzne. Niwelacja terenu pełni niezwykle istotną funkcję w pomiarach inwentaryzacyjnych oraz przemieszczeń i odkształceń, pozwalając systematycznie obserwować zmiany wynikające z interakcji pomiędzy zrealizowanymi inwestycjami budowlanymi a podłożem.